Het Antwerps Doop- en feestcharter

Zoals beloofd vinden jullie hier Het Antwerps Doop- en feestcharter en modelschachtencontract. Het charter geldt voor alle gebonden en ongebonden studenten en studentenverenigingen in Antwerpen. Wil je activiteiten organiseren op het openbaar domein, dan dien je dit charter te ondertekenen. Het doopcharter maakt deel uit van de politiecodex, en is afdwingbaar.

Heb je een vraag of feedback?

Omdat er soms vragen zijn over het charter nodigen we jullie uit om te reageren. Tot half mei kun je per onderdeel je vraag of opmerking achterlaten via de knop onder het desbetreffende onderdeel. Je kunt ook een algemene vraag stellen of feedback bezorgen via de eerste knop. We proberen jullie vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Jullie feedback wordt eveneens bezorgd aan stad Antwerpen.

Disclaimer

Gezien het rechtsgeldige karakter van dit document is er geen garantie dat het doopcharter zal worden aangepast. Dat is ook niet de opzet van dit traject. Ook is het belangrijk te weten dat het Doop- en feestcharter voor het komende doopseizoen (22-23) al is vastgelegd. Daarin werden wel enkele aanpassingen gedaan die eerder werden opgetekend en geïnventariseerd door het Antwerps Studenten Overleg.

Bekijk de vragen en feedback


Scrol door het menu

Inleiding en definities
Algemene afspraken en afspraken met betrekking tot studentenfeesten
Algemene afspraken van toepassing op doop en doopgerelateerde activiteiten
Specifieke afspraken voor de doop
Aanvraagprocedure, materiaal of ondersteuning
Sancties, ondertekening of onderschrijving
Contract voor de schachtenweek


DOOP- EN FEESTCHARTER ACADEMIEJAAR – 2022 - 2023

1. INLEIDING

Antwerpen is een groeiende stad die naast een plek om te wonen, werken en genieten ook ambieert om een plek te zijn voor de ontwikkeling van komende generaties. Deze combinatie maakt het stadsleven bruisend, maar plaatst de samenleving ook voor een aantal uitdagingen. Het aantal studenten dat op een beperkte oppervlakte in en rond de historische studentenbuurt studeert, woont, leeft en feest neemt alsmaar toe en zorgt geregeld voor overlast bij bewoners, bezoekers en passanten.

Een bruisend studentenleven kan een verrijking zijn voor de samenleving en kan studenten aantrekken als toekomstige inwoner van de stad. Dit is meteen ook de reden waarom de stad Antwerpen aan de studentenverenigingen vraagt het doop- en feestcharter te ondertekenen. Het zijn immers de talrijke presidia in Antwerpen die met hun activiteiten zeer zichtbaar zijn in de stad.

Met de ondertekening van dit charter gaan de studentenverenigingen een duidelijk en concreet engagement aan omtrent hun inspanningen. Het doet geen afbreuk aan de bestaande wetgeving of aan politiereglementen van de stad Antwerpen. De stad en haar partners (horeca, onderwijsinstellingen en de stad Antwerpen) engageren zich ook om blijvende inspanningen te leveren ten voordele van een leefbare studentenstad.

Voor academiejaar 2022 - 2023 zal aan de preses, vice-preses en doopmeester / schachtenmeester van de verschillende presidia gevraagd worden een handtekening te plaatsen op het charter. Zij engageren zich om de inhoud van het charter aan alle leden van de studentenvereniging bekend te maken. De verschillende presidia en bij uitbreiding alle studenten die doopactiviteiten mee organiseren verklaren met de ondertekening dat ze zich zullen houden aan de regels opgenomen in het charter.

De inhoud van dit charter werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

In dit charter worden zowel afspraken i.v.m. de studentenfeesten als m.b.t. de doopactiviteiten opgenomen.

Onder voorbehoud van federale en Vlaamse regelgeving omtrent Covid maatregelen voor evenementen zullen dopen en feesten tijdens academiejaar 2022-2023 kunnen plaatsvinden.

2. DEFINITIES

Studentenfeesten omvatten allerhande soorten activiteiten die gedurende het hele academiejaar, met uitzondering van de doopperiode die loopt van maandag 3 oktober 2022 tot en met zondag  30 oktober 2022, worden georganiseerd door de studentenverenigingen.

Onder de noemer ‘doopactiviteiten’ worden twee categorieën van activiteiten gevat: de effectieve doop en de doopgerelateerde activiteiten. Er zijn verschillende types doopgerelateerde activiteiten.

Verkoop : Een ritueel waarbij er door kopers wordt geboden op schachten (mannen) en porren (vrouwen). Kopers betalen de studentenvereniging een prijs, wat een relatief belangrijke inkomstenbron is voor studentenverenigingen. Niet elke vereniging houdt echter een verkoop. Deze activiteiten vinden plaats in een studentencafé, niet op de openbare ruimte.

Organisator: studentenvereniging
Locatie: privélocatie (niet op de openbare ruimte)
Type: doopgerelateerd
Periode: maandag 3 oktober 2022 tot en met zondag  30 oktober 2022

Schachtenweek / verkoopweek: Deze week is vooral bedoeld als kennismaking met het studentenleven, de onderwijsinstelling, de stad, en het presidium. Deze week kan de schacht ludieke opdrachten uitvoeren. Deze activiteiten zijn géén groepsactiviteiten, maar eerder individuele activiteiten of opdrachten door de schacht, gegeven door de doopmeester.

Een alternatief voor de klassieke schachtenweek kan je verder in dit document vinden bij ‘ondersteuning’ (de ‘Buurtboost’ van Stadsmakers).

Organisator: individuele personen van de presidia
Locatie: meestal op de openbare ruimte
Type: doopgerelateerd
Uren: tussen 10u en 22u
Periode: maandag 3 oktober 2022 tot en met zondag  30 oktober 2022

(Schachten)kroegentocht: Sommige verenigingen organiseren tijdens de doopperiode een schachtenkroegentocht.

Organisator: studentenvereniging
Locatie: openbare ruimte
Type: doopgerelateerd
Periode: maandag 3 oktober 2022 tot en met zondag  30 oktober 2022

Doopstoet: De doopstoet vertrekt meestal aan het studentencafé en is een geanimeerde tocht naar de uiteindelijke doopplaats.

Organisator: studentenvereniging
Locatie: openbare ruimte
Type: doopgerelateerd
Uren: tussen 10u en 22u
Periode: maandag 3 oktober 2022 tot en met zondag  30 oktober 2022

Dril : Tijdens deze tocht worden op verschillende pleintjes ludieke activiteiten georganiseerd.

Organisator: studentenvereniging
Locatie: openbare ruimte
Type: doopgerelateerd
Uren: tussen 10u en 22u
Periode: maandag 3 oktober 2022 tot en met zondag  30 oktober 2022

Doop : De echte doop is een ritueel waar schachten tal van activiteiten moeten ondergaan, al dan niet op de openbare ruimte. Meestal vindt dit plaats op de openbare ruimte. In district Antwerpen kunnen deze enkel georganiseerd worden op de gefaciliteerde plaatsen (zie onder).

Organisator: studentenvereniging
Locatie: openbare ruimte
Type: doop
Uren: tussen 10u en 24u
Periode: maandag 3 oktober 2022 tot en met zondag  30 oktober 2022

Ontgroening: Meestal op het einde van het academiejaar en gevolgd door een cantus. Vaak gaat het om activiteiten op de openbare ruimte. Deze vallen niet onder de termijn van de doopperiode.

Organisator: studentenvereniging
Locatie: meestal openbare ruimt
Type: doopgerelateerd
Uren: tussen 10u en 22u

Bekijk de vragen en feedback


3. ALGEMENE AFSPRAKEN

Artikel 1. Ondertekenen en naleven doop- en feestcharter

§1. Alle studentenverenigingen tekenen het doop- en feestcharter (dat direct verband houdt met de intentieverklaring)

§2. De studentenverenigingen engageren zich om de inhoud van het charter aan alle leden van de studentenvereniging bekend te maken en zien erop toe dat alle afspraken strikt worden gebriefd en nageleefd door hun leden en niet-aangesloten collega-studenten die deelnemen aan hun activiteiten.

Wie: studenten en studentenverenigingen
Wat: doop- en feestcharter strikt naleven
Wanneer: vanaf academiejaar 2016-2017

3. AFSPRAKEN MET BETREKKING TOT STUDENTENFEESTEN

Artikel 2. Interne maatregelen naleven doop- en feestcharter

De studentenverenigingen organiseren voldoende interne maatregelen voor leden die zich niet houden aan het doop- en feestcharter. Studentenverenigingen vragen aan hun leden meer gedragen begrip voor de buurt en werken bijvoorbeeld activiteiten uit om met de buurt samenwerkingsprojecten op poten te zetten.

Artikel 3. Opzetten intern ordesysteem

§1. Studentenverenigingen zetten voor eigen activiteiten (zowel grote activiteiten als georganiseerde caféavonden) een intern “ordesysteem” op. Interne toezichters (presidiumlid) zorgen er voor dat de eigen deelnemers tijdens activiteiten geen overlast genereren, ook niet wanneer ze naar buiten gaan. Leden en deelnemers aan studentenactiviteiten worden door de interne toezichters en de clubverantwoordelijken aangesproken op (geluids)overlast wanneer ze buiten of aan de uitgang staan.

§2. Deze interne toezichters zijn aanspreekbaar voor de politie en onthouden zich tijdens de activiteiten van alcohol- en druggebruik. Het toezicht op overlast wordt zo een gedeelde verantwoordelijkheid van de studenten die activiteiten organiseren en het café waar de activiteit plaatsvindt.

Wie: Studentenoverleg en studentenverenigingen
Wat: Voorzien interne toezichters die nuchter en aanspreekbaar zijn tijdens activiteiten en gerespecteerd en erkend worden door de leden
Wanneer: Permanent

Artikel 4. Melden interne café-activiteiten

De studentenverenigingen melden trimestrieel via het mailadres studentenactiviteiten@stad.antwerpen.be welke interne (café-)activiteiten worden georganiseerd. In deze melding wordt meegegeven:

- Waar en wanneer de activiteit doorgaat
- Hoeveel deelnemers er worden verwacht
- De gegevens van de toezichters (zodat deze kunnen uitgenodigd worden op de cursus ‘alcohol in de studentenbuurt’, zie infra)

Wie: Studentenclubs
Wat: Mailen de gevraagde gegevens van interne (café)activiteiten door
Wanneer: Permanent; afsluitdata = 1 oktober, 1 januari en 1april.

Artikel 5. Cursus ‘Alcohol in de studentenbuurt’ voor interne toezichter

De verantwoordelijken van studentenverenigingen die zich als interne toezichter opgeven, volgen de cursus ‘alcohol in de studentenbuurt’.

Wie: Studentenclubs
Wat: Trainen van interne toezichters die nuchter en aanspreekbaar zijn tijdens activiteiten en gerespecteerd en erkend worden door de leden
Wanneer: De cursus ‘alcohol in de studentenbuurt’ wordt aangeboden tijdens de Kick-Off voor Antwerpse presidia door het team verslavingspreventie CGG VAGGA.

Artikel 6. Maximumcapaciteit feestjes en activiteiten

Studentenverenigingen maken met de café-uitbaters duidelijke afspraken over de maximumcapaciteit. Indien er verwacht wordt dat de maximale capaciteit wordt overschreden, kan de activiteit er niet worden georganiseerd. De studentenclub neemt hier zelf ook verantwoordelijkheid op door voor succesvolle activiteiten uit te wijken naar geschikte locaties en door activiteiten voldoende te spreiden.

Wie: Studentenclubs
Wat: Feestjes en activiteiten enkel organiseren op locaties die voldoende groot zijn om de daadwerkelijke bezoekersaantallen te kunnen huisvesten
Wanneer: Permanent

Artikel 7. Informeren en sensibiliseren alcohol- en medicatiegebruik, leefbare studentenbuurt en ontraden van druggebruik

Studentenverenigingen informeren en sensibiliseren in hun communicatie in functie van verantwoord medicatie- en alcoholgebruik en ze ontraden het gebruik van drugs. Studentenverenigingen informeren en sensibiliseren ook in functie van een leefbare studentenbuurt.

Wie: Studentenverenigingen
Wat: Informeren en sensibiliseren over verantwoord alcohol- en medicatiegebruik en over leefbare buurt. Ontraden van drugsgebruik.
Wanneer: Bij de lancering van nieuw campagnemateriaal en bij elke communicatie waarbij dit zinvol is.

Artikel 8. Verhogen leefbaarheid studentenbuurt

Studentenverenigingen zoeken (onder andere via het studentenoverleg) actief mee naar waardevolle initiatieven om de leefbaarheid van de studentenbuurt te verhogen.

Wie: Studentenoverleg en studentenverenigingen
Wat: Actief meezoeken naar overlast beperkende maatregelen

Artikel 9. Aanwezigheid Kick Off en evaluatiemoment

Studentenverenigingen zijn aanwezig op de Kick Off voor presidia, studentenverenigingen die doopactiviteiten organiseren zijn verder aanwezig op het evaluatiemoment van het doopcharter en eventuele bijkomende vergaderingen over het doopbeleid.

Artikel 10. Evenementaanvraag

Studentenverenigingen dienen wanneer ze activiteiten wensen te organiseren op de openbare ruimte minstens 8 weken op voorhand een evenementenaanvraag in te dienen via www.Antwerpen.be/evenementen. Evenementen kunnen enkel plaatsvinden na toelating van de burgemeester.

Artikel 11. Informeren buurtbewoners

Studentenverenigingen dienen wanneer ze activiteiten organiseren op de openbare ruimte (buiten de doopperiode) de buurtbewoners minstens 1 week op voorhand in kennis te stellen van het evenement en de eventuele overlast door middel van een bewonersbrief. Deze brief dient minstens volgende informatie te bevatten: aard van de activiteit, timing, locatie en contactgegevens waar buurtbewoners terecht kunnen bij eventuele vragen.

Bekijk de vragen en feedback


5. AFSPRAKEN MET BETREKKING TOT DOOPACTIVITEITEN

a) ALGEMENE AFSPRAKEN VAN TOEPASSING OP DOOP EN DOOPGERELATEERDE ACTIVITEITEN

Artikel 12. Toelating burgemeester

§1. De doop en doopgerelateerde activiteiten, met name de schachtenweek/verkoopweek, (schachten)kroegentocht, doopstoet, dril en ontgroening, kunnen enkel worden georganiseerd op de openbare ruimte mits een toelating van de burgemeester wordt verkregen en het doop- en feestcharter werd ondertekend door de betrokkene(n) studentenvereniging(en). Voor het bekomen van een toelating burgemeester moet 8 weken op voorhand een evenementaanvraag worden ingediend via www.antwerpen.be/evenementen.

§2. Wanneer studentenverenigingen voorafgaand aan de ondertekening van het doop- en feestcharter al een toelating kregen voor doopactiviteiten, zal bij niet ondertekening van het charter de toelating worden ingetrokken.

§3. De toelating voor gebruik van de openbare ruimte dient de vereniging tijdens de activiteit steeds op zak te hebben. Indien men geen vergunning kan voorleggen, zal de activiteit stopgezet worden.

§4. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Om de openbare orde en veiligheid te kunnen garanderen heeft de burgemeester ten alle tijde de mogelijkheid om een verleende toelating te wijzigen of in te trekken.

Artikel 13. Netheid openbare ruimte

§1. De studentenverenigingen zijn zelf verantwoordelijk om na de doop de openbare ruimte proper achter te laten.

§2. Tijdens de doopgerelateerde activiteiten mag er niet worden gewerkt met voedingsmiddelen en/of afvalresten.

§3. Tijdens de doopgerelateerde activiteiten is het verboden de openbare ruimte te bevuilen.

De stad Antwerpen adviseert om tijdens de effectieve doopactiviteit gebruik te maken van een zeil. Op die manier zullen de gefaciliteerde plekken makkelijker kunnen gepoetst worden.

Stad Antwerpen voorziet extra faciliteiten op de vaste locaties: afvalcontainers en toiletten.
Studentenverenigingen zijn vrijgesteld van het betalen van retributie openbaar domein voor deze activiteiten.
Voor bepaalde activiteiten die de buurt ten goede komen, bijvoorbeeld schoonmaakacties, kunnen studentenverenigingen ondersteund worden zowel financieel als logistiek. Verschillende districten bieden deze ondersteuning, meer info vindt u op de pagina van het district waar de activiteit doorgaat.

Opgelet, sinds 1 januari 2020 is het gebruik van wegwerpbekers verboden in de stad Antwerpen. De Vlaamse wetgeving is van kracht waardoor het gebruik van wegwerpbekers niet meer wordt toegestaan op evenementen.

Artikel 14. Verbod gebruik slachtafval, dode en levende dieren

Er is een absoluut verbod op het gebruik van slachtafval, verder geldt er een absoluut verbod op het gebruik van dode en levende dieren.

Artikel 15. Presidium kijkt toe op openbaar dronkenschap, naleving doop- en feestcharter en gebruik modelcontract

§1. Er wordt geen openbare dronkenschap getolereerd. Het presidium engageert zich hierop daadwerkelijk toe te zien en is in staat om tijdens de doopactiviteiten op elk moment accuraat op te treden.

§2. Het presidium is verantwoordelijk voor het gebruik door de doopmeesters van het modelverkoopcontract schachtenweek, opgemaakt door het Antwerps Studentenoverleg. Het presidium moet er op toezien dat bij iedere verkoop van een schacht/por van hun vereniging het modelverkoopcontract wordt ondertekend.

§3. Het presidium ziet erop toe dat de regels opgenomen in het charter worden opgevolgd en is het rechtstreeks aanspreekpunt voor politie en stadsdiensten.

Artikel 16. Fysieke en psychische integriteit deelnemers of andere personen

§1. Doopactiviteiten mogen op geen enkel ogenblik de fysieke en psychische integriteit van de deelnemers of andere personen schaden.

§2. Er is een absoluut verbod op het gebruik van producten die enig gezondheidsrisico voor de studenten kunnen inhouden.

Artikel 17. Minderjarigen

Vaak zijn jongeren die starten aan studies hoger onderwijs nog minderjarig op het moment dat het academiejaar start. Wanneer een minderjarige wenst deel te nemen aan doopactiviteiten adviseert de stad Antwerpen dat de ouders en / of voogd van de betrokken jongere in kennis zijn gesteld van deze activiteit. Het is verboden om sterke dranken te schenken aan minderjarigen.

Bekijk de vragen en feedback


b) SPECIFIEKE AFSPRAKEN VOOR DE DOOP

Artikel 18. Periode en tijdsduur
De doop kan enkel plaatsvinden van maandag 3 oktober 2022 tot en met zondag  30 oktober 2022 tussen 10 uur en 24 uur. De beperking qua tijdsduur is van toepassing voor activiteiten op de openbare ruimte.

Artikel 19. Locatie doop

§1. In het district Antwerpen kan de doop enkel worden georganiseerd op de gefaciliteerde plaatsen. In de evenementenaanvraag moet duidelijk aangegeven worden welke plek men verkiest.

De locaties waaruit de presidia kunnen kiezen zijn:

Locatie Cruiseterminal
Studentenverenigingen kunnen hun doopactiviteiten organiseren onder de luifel naast de Cruiseterminal. De locatie bevindt zich ter hoogte van de Ernest van Dijckkaai 22 tot en met 27, 2000 Antwerpen. Deze plek zal door de stad Antwerpen worden voorzien van toiletten en afvalcontainers. De site kan gebruikt worden voor doopactiviteiten tussen 
maandag 3 oktober 2022 tot en met zondag  30 oktober 2022.

Locatie Scheldekaaien
De aangeduide zone op de Scheldekaaien, ter hoogte van de Sint-Michielskaai.
Deze plek zal door de stad Antwerpen worden voorzien van toiletten en afvalcontainers. De site kan gebruikt worden voor doopactiviteiten tussen maandag 3 oktober 2022 tot en met zondag  30 oktober 2022.

Locatie Sloepenweg
Deze plek zal door de stad Antwerpen worden voorzien van toiletten en afvalcontainers. De site kan gebruikt worden voor doopactiviteiten tussen maandag 3 oktober 2022 tot en met zondag  30 oktober 2022

Locatie Konijnenwei
Deze plek zal door de stad Antwerpen worden voorzien van toiletten en afvalcontainers. De site kan gebruikt worden voor doopactiviteiten tussen maandag 3 oktober 2022 tot en met zondag  30 oktober 2022.

§2. Wanneer teveel activiteiten op dezelfde plek worden aangevraagd zal de stad Antwerpen aan de organisator vragen zijn evenement te verplaatsen.

§3. In het district Wilrijk wordt één plek gefaciliteerd, het officiersplein in Fort VI.. Stad Antwerpen plaatst afvalcontainers en toiletten.

Voor activiteiten die in een ander stedelijk district plaatsvinden worden er geen gefaciliteerde plaatsen voorzien. Verenigingen kunnen daar activiteiten organiseren op voorwaarde van een verkregen toelating van het stadsbestuur.
Indien je als vereniging doopactiviteiten wenst te organiseren buiten het grondgebied van de stad Antwerpen, dien je een aanvraag te doen bij het plaatselijke stads- of gemeentebestuur.

Artikel 20. Fysieke en psychische integriteit deelnemers of andere personen

§1. Voor de start van doop of doopgerelateerde activiteiten is het verplicht om op te vragen of deelnemers allergieën hebben. Een lijst met producten wordt opgesteld.

Het is verboden deelnemers om deze reden uit te sluiten. De doop- of doopgerelateerde activiteit dient indien nodig aangepast te worden.

§2. Tijdens de doop is het verplicht om duidelijk aan te geven of een student contactlenzen draagt en of hij lijdt aan een chronische aandoening.

c) SPECIFIEKE AFSPRAKEN VOOR DOOPGERELATEERDE ACTIVITEITEN

1)  Verkoop

Artikel 21. Verplicht gebruik modelcontract

§1. Studentenvereniging dienen specifieke afspraken te maken met de doopmeesters. Hiervoor dient te worden gewerkt met het modelcontract voor de schachtenweek dat werd opgesteld door het Antwerps Studentenoverleg. In dit contract staan voorwaarden waaraan de koper en de schacht / por zich moeten houden.

§2. De doopmeesters zijn verplicht het contract voor de schachtenweek, dat werd opgesteld door het Antwerps Studentenoverleg, te gebruiken en na te leven.

2) Schachtenweek/ verkoopweek

Artikel 22. Periode en tijdsduur
De schachtenweek en verkoopweek kan enkel plaatsvinden van  maandag 3 oktober 2022 tot en met zondag  30 oktober 2022 tussen 10 uur en 22 uur. De beperking qua tijdsduur is van toepassing voor activiteiten op de openbare ruimte.

Artikel 23. Verplicht gebruik modelcontract

§1. Studentenvereniging dienen specifieke afspraken te maken met de doopmeesters. Hiervoor dient te worden gewerkt met het contract voor de schachtenweek dat werd opgesteld door het Antwerps Studentenoverleg. In dit contract staan voorwaarden waaraan de koper en de schacht / por zich moeten houden.

§2. De doopmeesters zijn verplicht het contract voor de schachtenweek, dat werd opgesteld door het Antwerps Studentenoverleg, te gebruiken en na te leven.

Artikel 24. Niet aanzetten tot overmatige, onverantwoorde of onwettelijke alcoholconsumptie

De stad vraagt expliciet om tijdens de activiteiten niet aan te zetten tot overmatige, onverantwoorde of onwettelijke alcoholconsumptie.

3) (schachten)kroegentocht

Artikel 25. Periode en tijdsduur

De (schachten)kroegentocht kan enkel plaatsvinden van maandag 3 oktober 2022  tot en met zondag  30 oktober 2022. 
De beperking qua tijdsduur is van toepassing voor activiteiten op de openbare ruimte.

Artikel 26. Reisweg evenementaanvraag
Studentenverengingen zijn verplicht in hun evenementaanvraag de exacte reisweg door te geven.

4) Doopstoet

Artikel 27. Periode en tijdsduur

De doopstoet kan enkel plaatsvinden van maandag 3 oktober 2022 tot en met zondag  30 oktober 2022. De beperking qua tijdsduur is van toepassing voor activiteiten op de openbare ruimte.

Artikel 28. Reisweg evenementaanvraag
Studentenverengingen zijn verplicht in hun evenementaanvraag de exacte reisweg door te geven.

Artikel 29. Beperken alcoholgebruik
De stad Antwerpen vraagt met aandrang om het alcoholgebruik tijdens deze activiteiten te beperken.

5) Dril

Artikel 30. Periode en tijdsduur

De dril kan enkel plaatsvinden van  maandag 3 oktober 2022 tot en met zondag  30 oktober 2022 tussen 10 uur en 22 uur. De beperking qua tijdsduur is van toepassing voor activiteiten op de openbare ruimte.

Artikel 31. Aanvraag en spreidingsregel

Wanneer een studentenvereniging een dril wenst te organiseren kan deze apart worden aangevraagd of toegevoegd worden aan andere doop/doopgerelateerde activiteiten. Let wel: er is een spreidingsregel van kracht in district Antwerpen om de doopperiode leefbaar te houden voor de buurtbewoners. Op volgende pleinen kunnen drils worden georganiseerd:

Falconplein
Frans Halsplein
Veemarkt
Ossenmarkt
Stadswaag
Sint-Jansplein
Plein ter hoogte van de Mutsaardstraat
Park Spoor Noord
Spoor Oost
Stadspark
Theaterplein
Sint-Jansvliet
Sportterrein tegenover Kielsevest 38, 2018 Antwerpen.

Elk plein kent zijn eigen draagkracht naar leefbaarheid. Zoals bij elke aangevraagde activiteit in stad Antwerpen, wordt er rekening gehouden met de draagkracht van elk specifiek plein. Indien de draagkracht is bereikt, zal de aanvrager door stad Antwerpen alternatieve locaties of alternatieve tijdstippen aangeboden krijgen waaruit hij verplicht moet kiezen.

Let op: Als er bijvoorbeeld tijdens een kroegentocht ook een dril wordt georganiseerd op één of meerdere pleinen, wordt dit meegenomen in de afweging om andere activiteiten op dat plein tijdens die week al dan niet nog toe te laten.

Artikel 32. Verplichte aanwezigheid verantwoordelijken

De dril kan enkel plaatsvinden indien minstens één van de drie verantwoordelijken voor de studentendoop aanwezig zijn: preses, vice-preses en schachtenmeester.

6) Ontgroening

Artikel 33. Periode en tijdsduur

De ontgroening is niet gebonden aan de termijn van de doopperiode. Zij dient echter wel plaats te vinden tussen 10 uur en 22 uur. De beperking qua tijdsduur is van toepassing voor activiteiten op de openbare ruimte.

Bekijk de vragen en feedback


6. AANVRAAGPROCEDURE VOOR DOOP EN DOOPGERELATEERDE ACTIVITEITEN

De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Het gemeentelijk politiereglement zegt - in het kort - dat het verboden is om, zonder schriftelijke en voorafgaande toelating van de burgemeester, de openbare ruimte te gebruiken voor allerhande zaken, manifestaties te organiseren op de openbare ruimte, vuur te maken... Voor het verlenen van een toestemming laat de burgemeester zich adviseren door zijn diensten.

Daarom is het cruciaal dat je minstens 8 weken op voorhand je papierwerk in orde brengt. Hieronder vind je de link naar de aanvraagprocedure. Is niet alles honderd procent duidelijk? Neem dan contact op met de medewerkers van STAN of met het evenementenloket van het district waar je de doopactiviteit organiseert. Ze helpen je graag verder.

Contactgegevens:
A-IVA Antwerpen Studentenstad
Kleine Kauwenberg 15, 2000 Antwerpen
hello@stanstan.be , www.stan.be 
03 292 31 70

Contactgegevens evenementenloketten: www.antwerpen.be/evenementen

HOE VRAAG JE EEN EVENEMENT AAN?

Dit doe je via www.antwerpen.be/evenementen. Aanvragen voor doopactiviteiten kunnen tussen 1 juli 2022 en 8 augustus 2022 worden ingediend.

WELKE DOOPACTIVITEITEN VRAAG JE AAN?

Studentenverenigingen die doopactiviteiten organiseren dienen hun activiteiten aan te vragen. Per aanvraag die je doet, dien je alle activiteiten nauwkeurig te beschrijven in de rubriek ‘onderdelen’ van de evenementenprocedure. Ook de route die je wil gebruiken, dien je op te geven.

Dit betekent:

 • Een ‘melding binnen’ voor de verkoop in je studentencafé
 • Een aanvraag voor de schachtenweek
 • Een (gebundelde aanvraag) voor de doopstoet, dril en de eigenlijk doop
 • Een aanvraag indien studenten een schachtenkroegentocht organiseren
 • Een aanvraag voor de ontgroening

7. MATERIAAL / ONDERSTEUNING

Verschillende districten ondersteunen activiteiten die een buurt of wijk ten goede komen.
Indien studentenverenigingen activiteiten organiseren die bijvoorbeeld een buurt of plein zwerfvuilvrij maken, kan er mogelijks financiële en/of logistieke ondersteuning zijn vanuit het district.
Verschillende districten bieden deze ondersteuning, meer info vindt u op de pagina van het district waar de activiteit doorgaat. De ondersteuning geldt voor het gebied waar de activiteit wordt georganiseerd, niet waar de studentenvereniging gevestigd is.

Bekijk de vragen en feedback


Studentenverenigingen kunnen voor doopgerelateerde activiteiten materiaal ontlenen bij de stad. De aanvraag doe je minstens 45 dagen op voorhand via de online aanvraag waar je ook je evenement dient te regelen, in het tabblad ‘materiaal’. Voor de gefaciliteerde dooplocaties in district Antwerpen en Wilrijk dien je geen afvalcontainers aan te vragen.


8. SANCTIES

Bij overtreding van de principes uit het doop-en feestcharter kan een proces-verbaal worden opgesteld waarbij artikel 712 en volgende van de code van politiereglementen van toepassing is. Daarenboven bestaat de mogelijkheid dat de vereniging gedurende een periode niet meer kan rekenen op financiële of logistieke steun van de stad Antwerpen en kan de stad Antwerpen activiteiten waar een evenemententoelating voor nodig is voor een periode weren.

Ondertekening
Bij de ondertekening wordt volgende doorgegeven: Naam studentenvereniging, datum ondertekening, algemeen e-mailadres studentenvereniging. Voor & achternaam, handtekening, mailadres, GSM nummer van de preses, vice preses, doopmeester of schachtentemmer.

Onderschrijving
Namens de stad Antwerpen
Schepen voor onderwijs, jeugd, integratie en inburgering
Jinnih Beels

Bekijk de vragen en feedback

 

CONTRACT VOOR DE SCHACHTENWEEK 

Dit contract is van toepassing tijdens de schachtenweek, inclusief de ‘verkoop’ die door de studentenvereniging wordt georganiseerd. Het maakt deel uit van het doop- en feestcharter voor studentenverenigingen. De presidia en de doopmeesters houden zich eraan dit contract te gebruiken en te onderschrijven wanneer ze een ‘verkoop’ en ‘schachtenweek’ organiseren. 

Definities 

   1. Verkoop 
Een ritueel waarbij er door kopers wordt geboden op schachten (mannen) en porren (vrouwen). Kopers betalen de studentenvereniging een prijs, wat een relatief belangrijke inkomstenbron is voor studentenverenigingen. Niet elke vereniging houdt echter een verkoop. Studentenvereniging dienen specifieke afspraken te maken met de doopmeesters. Hiervoor dient te worden gewerkt met dit contract voor de schachtenweek dat werd opgesteld door het Antwerps Studentenoverleg. In dit contract staan voorwaarden waaraan de studentenvereniging, de koper en de schacht / por zich moeten houden. Deze activiteiten vinden plaats in een studentencafé, niet op de openbare weg. 

   2. Schachtenweek / verkoopsweek
Deze week is van oorsprong bedoeld als kennismaking met het studentenleven, de onderwijsinstelling, de stad, en het presidium. Schachten moeten ook vaak ludieke opdrachten uitvoeren, en soms ook geld terugverdienen dat de koper heeft betaald. Meestal vinden deze activiteiten plaats op het openbaar domein.
Studentenvereniging dienen specifieke afspraken te maken met de doopmeesters. Hiervoor dient te worden gewerkt met dit contract voor de schachtenweek dat werd opgesteld door het Antwerps Studentenoverleg. In dit contract staan voorwaarden waaraan de studentenvereniging, de koper en de schacht / por zich moeten houden.

   3. Termen 
Schacht / por: de student die zich wil aansluiten bij een studentenvereniging en deel neemt aan de studentendoop Doopmeester: Iemand die zelf gedoopt en ontgroend is en opdrachten geeft aan de schacht(en) 

Afspraken 

Voor de studentenvereniging

 • De verkoopactiviteit vindt plaats in een publiek toegankelijke instelling (cafés, feestzalen, ...), de verkoop kan niet plaatsvinden op het openbaar domein.
 • Indien doopmeesters in de schachtenweek / verkoopsweek activiteiten op het openbaar domein wensen te organiseren dient de betrokken studentenvereniging hiervoor een aanvraag in te dienen via www.antwerpen.be/evenementen. De week kan enkel doorgaan indien een toestemming werd verkregen van het stadsbestuur.
 • De betrokken studentenvereniging houdt alle contracten zorgvuldig bij en kan deze tonen aan de stadsdiensten indien gevraagd.
 • Het Antwerps Studentenoverleg adviseert om bij de nodige activiteiten een EHBO-kit mee te nemen.

Voor de doopmeester(s)

 • De betrokken studentenvereniging moet een toelating krijgen van het stadsbestuur om de schachtenweek te organiseren. Elke doopmeester dient een kopie van de toelating te kunnen voorleggen bij controle door stadsdiensten of politie. De doopmeester dient zich te houden aan de hierin opgenomen voorwaarden.
 • Tijdens de schachtenweek gelden de afspraken die zijn opgenomen in het doopcharter: GEEN gebruik van dieren en / of afvalresten, GEEN secreties (bloed, urine, speeksel,...) en GEEN bloot. Ook chemische stoffen zijn ten strengste verboden, evenals het gebruik van voedingsmiddelen. Dit houdt in dat er een absoluut verbod is op het bevuilen van het openbaar domein tijdens deze activiteiten.
 • Elke koper moet kunnen bewijzen dat hij/zij gedoopt en ontgroend is.
 • De koper(s) verbindt/verbinden zich ertoe de schacht/por veilig naar zijn/haar verblijfplaats te brengen na de verkoop en dit tevens gedurende de bovenvermelde periode na elke activiteit/opdracht.
 • Heb ten allen tijde respect voor de schacht/por.
 • Indien de schacht/por andere activiteiten of verplichtingen heeft gedurende de week, dienen deze gerespecteerd te worden door de koper.
 • Men kan de schacht/por niet verplichten lessen of labo’s te missen voor zijn/haar opdrachten.
 • De schacht/por mag niet gedwongen worden alcohol te nuttigen.

Voor de schacht/por

 • De schacht/por dient enkel zijn/haar eigen presidium en eigen doopmeester(s) te gehoorzamen. De schacht/ por heeft echter wel het recht om te allen tijde een opdracht te weigeren.

Voor alle partijen

 • Het Antwerps Studentenoverleg is in geen enkel geval verantwoordelijk voor fouten in dit contract, evenals zijn zij niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen die te maken hebben met studentikoze bezigheden.
 • Dit contract wordt in evenveel originelen opgemaakt als er partijen zijn. De partijen bevestigen dat ze een origineel ontvangen hebben.
 • Alle bepalingen van het doop- en feestcharter dienen onverminderd gerespecteerd te worden.
 • Er wordt geen openbare dronkenschap getolereerd.
 • Bij schending van één van bovenvermelde regels wordt dit contract nietig verklaard.
 • Dit contract is enkel geldig indien alle betrokken partijen (zie onder) een handtekening hebben geplaatst.
 • Het afgesproken bedrag (zie onder) dient ter plekke te worden betaald bij ondertekening van het contract.
 • Schachten of porren worden niet terugbetaald.
 • Bij discussie over opdrachten of wanneer er zich problemen voordoen dienen de schacht/por en/of koper zich te wenden tot het presidium. Indien de schacht zich niet wilt wenden tot het presidium dan kan de schacht zich wenden tot STAN via de mail: Hello@stanstan.be
 • Het presidium behoudt de hoogste positie, wanneer er onenigheid bestaat over een situatie is het presidium ten allen tijde in de positie het contract te verbreken met de koper en deze uit te sluiten van contact met zijn/haar schacht/por.
 • Openbare dronkenschap en nachtlawaai zijn bij wet verboden evenals het bevuilen van het openbaar domein.
 • Activiteiten kunnen op het openbaar domein enkel georganiseerd worden tussen 10u en 22u
 • Indien er tijdens de schachtenweek een dril plaatsvindt kan dit enkel indien een van de volgende verantwoordelijken van de studentenvereniging aanwezig zijn: preses, vice-preses en schachtenmeester.
 • Omgaan met minderjarigen:
  • Vaak zijn jongeren die starten aan studies hoger onderwijs nog minderjarig op het moment dat het academiejaar start. Wanneer een minderjarige wenst deel te nemen aan doopactiviteiten adviseert de stad Antwerpen dat de ouders en / of voogd van de betrokken jongere in kennis zijn gesteld van deze activiteit.
  • Het is verboden om sterke dranken te schenken aan minderjarigen.
 • In te vullen:
  • De schachtenweek gaat door van ... tot …
  • Er dient rekening te worden gehouden met bijkomende zaken:
  • De schacht/por werd gekocht voor volgend bedrag: …
  • In viervoud opgemaakt te Antwerpen op: …
  • Te tekenen door preses, vice – preses, doopmeester(s), schacht/por.
  • Elke persoon die tekent voorziet: naam + GSM – nummer + naam studentenvereniging + handtekening

Bekijk de vragen en feedback